La Venushina

Logo de la Venushina

EL PROJECTE VENUSHINA

Malgrat el progrés que va suposar el sufragi universal, i malgrat els avenços en la paritat entre homes i dones en l’àmbit laboral, les dones segueixen estant desfavorides en el terreny econòmic i financer, dominat en un alt percentatge per homes. Per això, els projectes destinats a millorar la situació econòmica de les dones emancipades troben dificultats per al seu finançament. Aquesta situació podria millorar substancialment empoderant les dones, per exemple proveint-les d’un mitjà de pagament o de comptabilitat que fos realment neutre en la seva naturalesa, fiable i controlat per dones. La seva finalitat seria facilitar els intercanvis entre aquestes, i també amb els homes afins a la causa de l’emancipació de la Humanitat.

La Fundació INEVAL encara amb decisió aquest problema utilitzant les seves competències en el tema de les monedes socials. Des de 2006 i amb la mateixa finalitat original de potenciar els valors humans en el món econòmic, s’ha dedicat a la promoció dels mitjans de pagament socials i complementaris de les monedes de curs legal, havent estat la seu de l’Institut de la moneda Social entre 2013 i 2017. També ha aplicat els seus coneixements a realitzar treballs sobre monedes i altres mitjans de pagament per a l’ajuntament de Barcelona (Llibre “monedes socials i complementàries” de 2016) i per al govern de la Generalitat de Catalunya (“Innovacions competitives en mitjans de Pagament P2P “per a l’Agència Catalana de la Competència, 2017).

En conseqüència, la Fundació ha posat en marxa el Projecte Venushina, per al desenvolupament d’una moneda social i / o digital femenina per a l’empoderament financer de les dones de tot el món, tenint present especialment la greu problemàtica de les dones africanes i sud-asiàtiques.

Un cop creada, la moneda o mitjà de pagament es posarà a disposició dels col·lectius que demostrin una voluntat de cooperar en el projecte, o que ja tinguin en el seu ideari la mateixa finalitat. Des d’aquesta pàgina els convidem a contactar-nos.

Una mica d’història

Les investigacions arqueològiques semblen demostrar que en l’extens territori que hi ha des del riu Nil, a Àfrica, fins al riu Indo, en l’actual Pakistan, durant milers d’anys es va utilitzar una comptabilitat comú, que va desembocar en un sistema de pagaments en què els contractants creaven els diners en el moment de la transacció. Signaven un document denominat factura-xec, que era un reconeixement de deute i promesa de pagament, amb els noms del comprador i el venedor, més l’objecte de la transacció comercial. El document es redactava en dos exemplars: un per al venedor i l’altre quedava dipositat al temple.

Aquesta llibertat monetària va canviar radicalment quan el rei Sargó I d’Acadia va imposar les monedes d’or com a única forma monetària, probablement l’any 2.334 a.C. La nova exclusiva d’emissió de diners que el rei s’auto-atorgar li va donar riquesa per crear exèrcits mercenaris i així crear el primer imperi del que es té notícia. El seu model va ser copiat pels poderós en tots els països i va passar posteriorment als bancs centrals dels estats i més recentment, a la banca comercial privada. Per al conjunt de la població, la impossibilitat de crear diners ha suposat el seu endeutament per poder comerciar, una situació que avui a tothom li sembla natural, però que no existia abans que els governants imposessin per les armes la seva exclusiva sobre els diners . El resultat es fa visible en l’enorme massa de deute sempre creixent que tots els governs, les empreses i la població mantenen amb la banca, la qual té el privilegi exclusiu de crear diners.

El segle XXI està veient l’aparició de milers de monedes alternatives a les oficials, especialment des de la creació genial de l’Bitcoin, el 2009, que incorporava la disruptiva tecnologia de la cadena de blocs, o blockchain. La facilitat de replicar el Bitcoin, especialment des de l’aparició de Ethereum, ha donat lloc ja a uns 2000 monedes digitals. No obstant això, el problema global, de l’emancipació de la Humanitat del jou imposat per l’escassetat monetària, no està resolt. Nosaltres pensem que això és degut a l’enfocament patriarcal de les noves monedes, que, en l’esperit, segueixen el model del rei Sargón.

Al febrer de 2018, en una conversa entre Tere Valero i Jordi Griera, es va suscitar aquest problema. En una reflexió posterior, la fundació va decidir crear una nova moneda que utilitzés els punts forts de la cadena de blocs, però que no fos especulativa, participant de les qualitats de les monedes socials, per tal de posar-la a l’abast de les dones i de els homes que comparteixin la mateixa visió. Estarà centrada en els mateixos valors humans que la fundació INEVAL propaga des de fa dinou anys, els quals exclouen l’especulació com a forma de guanyar-se la vida.

FASES DEL PROJECTE

El projecte comprèn tres fases. El pas d’una fase a la següent vindrà condicionat per la disponibilitat de recursos:

  •  Es crearà una moneda social que permetrà iniciar els intercanvis entre les usuàries.
  • Es desenvoluparà una moneda digital que adoptarà els saldos de la moneda social, intercanviable amb ella.
  • Utilitzant la blockchain de la moneda, es construirà una xarxa d’intercanvi de coneixement, de contractes intel·ligents, educació, etc.

UNEIX-TE A NOSALTRES! Fes clic a VenusHina per saber més sobre el nostre decisiu projecte.

Visitar la web de Venushina

Segueix a: PAÍS CONSCIENT

Torna al MAPA